Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 4

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 4 By KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG Ở VIỆT NAM 5 sao trên 2407user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 4

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG Ở VIỆT NAM

Thẻ điểm cân bằng ngày càng được áp dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực từ doanh nghiệp đến các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến sản xuất, thương mại… Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng thành quả từ dự án xây dựng và  triển khai Thẻ điểm cân bằng. Dưới đây là một số bài học rút ra trong quá trình triển khai Thẻ điểm cân bằng ở Việt Nam. 

1. Sự cam kết và hiểu biết về BSC của lãnh đạo 

Sự cam kết và quyết  tâm đến cùng của  lãnh đạo cấp cao  là điều kiện  tiên quyết để có  thể  triển  khai  thành công của dự án BSC. Việc  triển khai dự án BSC  liên quan đến việc  thúc đẩy  tất cả các bộ phận của doanh nghiệp tham gia. Vì các nhà quản trị có xu hướng các chương trình hay dự án không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của họ là ưu tiên thứ hai sau công việc nên dự án gần như chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ nếu không có sự cam kết và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo  trong việc  thúc đẩy dự án. Không  ít các doanh nghiệp ở Việt Nam phải  từ bỏ dự án  triển khai BSC mà nguyên nhân lại do chính lãnh đạo cấp cao không cam kết đến cùng. Sự cam kết của đội ngũ quản lý cấp cao phải xuất phát từ  hiểu biết của lãnh đạo về BSC và hiểu rõ tại sao họ cần nó. Khi thực sự hiểu biết về BSC và lợi ích của BSC, lãnh đạo cấp cao mới có thể tự tin vào quyết định và tham gia hiệu quả vào dự án.  Sẽ là sai lầm nếu như lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chỉ cần bộ phận nhân sự hoặc nhóm công tác biết và triển khai là đủ.    

2. Bắt đầu từ chiến lược kinh doanh  

BSC là một hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược được thiết kế với trong tâm là kết nối quy trình quản lý hiệu quả hoạt động của tổ chức với chiến lược nên sẽ  không có ý nghĩa gì nếu một doanh nghiệp  triển khai BSC mà lại không có chiến  lược kinh doanh. Một cách đơn giản nhất, chiến  lược kinh doanh  là những quyết định về mục  tiêu, phạm vi kinh doanh (khách hàng mục tiêu,  sản phẩm),  lợi  thế cạnh  tranh và năng  lực  cốt  lõi và chuỗi hoạt động để  thực hiện chiến lược.  Việc  lựa chọn các mục  tiêu và chỉ số đo  lường  trong  từng viễn cảnh của BSC  thể hiện các ưu tiên chiến  lược của doanh nghiệp. Trong viễn cảnh  tài chính, nếu doanh nghiệp  lựa chọn chiến lược  tăng  trưởng (doanh  thu)   mục  tiêu quan  trọng sẽ  là mở rộng dòng sản phẩm/dịch vụ,  tăng ứng dụng mới, khách hàng và  thị  trường mới. Trong viễn cảnh khách hàng, doanh nghiệp chỉ xác định được giản đồ giá  trị để đo  lường nếu như  trước đó họ xác định được khách hàng/thị trường mục tiêu. Tương tự, chiến lược kinh doanh phải xác định rõ họ hoạt động hoặc năng lực cốt  lõi nào  là động  lực để  tạo ra  lợi  thế cạnh  tranh và các mục  tiêu và chỉ  tiêu  trong viễn cảnh quy trình nội bộ phải tập trung vào đo lường sự thay đổi của các quy trình tạo nên năng lực cốt lõi đó. Như vậy, khi có một chiến  lược kinh doanh rõ ràng, các mục  tiêu và chỉ  tiêu  trong các viễn cảnh sẽ đảm bảo được sự nhất quán và gắn kết với mục tiêu công ty. 

3. Phát triển kế hoạch/biện pháp, ngân sách thực hiện các mục tiêu 

Một số doanh nghiệp ở Việt Nam đã mắc một sai  lầm  là coi việc  thiết  lập xong hệ  thống mục tiêu, chỉ tiêu là kết thúc giai đoạn xây dựng BSC và chỉ đợi để đánh giá. Thực tế, các mục tiêu không bao giờ thực hiện được nếu  doanh nghiệp không xác định được các chương trình đầu tư và  hành  động cũng  như  kế  hoạch  phân  bổ  nguồn  lực  cần  thiết. Đáng  tiếc  là  không  ít  doanh nghiệp khi áp dụng BSC đã không đầu tư nỗ lực đúng mức vào phần sau này. Hãy  tích hợp  toàn bộ quá  trình hoạch định chiến  lược với quá  trình xác định chương trình đầu tư, kế hoạch hành động, lập kế hoạch ngân sách cùng nhau để đảm bảo các mục tiêu có thể được thực hiện. 

4.  Tập trung như tia lade 

Trong quá trình xác định mục tiêu cho các viễn cảnh của BSC, các nhà quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam luôn có xu hướng đưa nhiều mục tiêu và chỉ tiêu vào do tâm lý nếu không xuất hiện trên BSC thì các mục tiêu đó sẽ không được quan tâm hoặc thực hiện. Tư duy này sẽ thay đổi bản chất của BSC  từ công cụ quản  lý và kiểm  soát chiến  lược  thành công cụ quản  lý  tác nghiệp truyền thống. Hậu quả là có thể làm phân tán nỗ lực và nguồn lực của doanh nghiệp thay vì tập trung vào các ưu tiên chiến lược. Phát triển một số ít các mục tiêu và chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động nhưng tối quan trọng  là việc làm thách thức và đòi hỏi thời gian và sự sáng tạo nhưng là cần thiết vì doanh nghiệp có thể tập  trung vào các mục  tiêu và hoạt động  trọng yếu có  thể  thực sự giúp doanh nghiệp  tiến  lên. Tùy  theo  lĩnh vực và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp,  số  lượng các chỉ  số đo lường của BSC tốt nhất nằm trong khoảng 20-25 chỉ tiêu. Để xây dựng được hệ thống chỉ tiêu thực sự gắn kết với chiến lược, doanh nghiệp sẽ phải mất nhiều thời gian. Việc phát triển chỉ tiêu phải bám sát vào ưu  tiên chiến  lược của doanh nghiệp đồng  thời cần sự sáng  tạo, không bị bó buộc vào những gì doanh nghiệp đang có.   

5. Hệ thống theo dõi kết quả thực hiện 

Thiết lập xong BSC và các KPI mới chỉ là một phần của công việc. Để BSC và KPI thực sự đi vào “cuộc sống” của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng thêm hệ thống theo dõi và cập nhật kết quả  thực hiện các chỉ  tiêu KPI. Hệ  thống  theo dõi có  thể xây dựng để nhập  liệu một cách thủ công, đơn giản (nhập số liệu cập nhật của từng chỉ tiêu tại những thời điểm nhất định như cuối  tháng), bán  thủ công (xây dựng dựa  trên các công cụ bảng tính như Excel, nhập  liệu định kỳ tùy theo chỉ tiêu – ví dụ doanh thu có thể nhập theo hàng tuần, hàng tháng và hệ thống tự động tính toán kết quả hoàn thành chỉ tiêu) hoặc hoàn toàn tự động bằng cách xây dựng phần mềm quản lý các chỉ tiêu KPI. Ngoài ra, có thể xây dựng dashboard thể hiện những kết quả chỉ tiêu chính yếu nhất dưới hình thức đồ thị, hình ảnh trực quan. Dashboard có  thể xây dựng một cách thủ công nhưng một hệ thống dashboard dựa trên phần mềm tính toán tự động sẽ hữu ích và  tạo động  lực  tốt hơn cho cán bộ quản  lý và nhân viên các bộ phận. Dashboard có  thể trình chiếu theo thời gian thực trên các màn hình tại phòng họp tại công ty hoặc xây dựng online để các cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.

6. Hệ thống lương, thưởng dựa  trên thành tích

Một hệ  thống đãi ngộ  (lương,  thưởng) dựa  trên  thành  tích  là nhân  tố quan  trọng để  triển khai thành công BSC trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ánh dụng thành công BSC đều gắn kết quy trình quản trị thành tích với BSC. Trong quá trình thiết lập mục tiêu, các mục tiêu của các tổ đội và cá nhân, đặc biệt  là của đội ngũ quản  lý, phải bao gồm hoặc gắn kết với các mục  tiêu trong BSC. Cơ  chế  lương,  thưởng được điều  chỉnh  theo hướng việc  tăng  lương, phân bổ  tiền thưởng dựa trên mức độ hoàn thành các mục tiêu cá nhân và tổ đội. Tỷ lệ thu nhập biến đổi (tiền lương và tiền thưởng) phụ thuộc vào tính chất công việc và trách nhiệm của họ đổi với các mục tiêu chiến lược. Tỷ lệ tối thiểu có thể mang tính khuyến khích là 20%.  Đối với quản lý hoặc bộ phận chịu trách nhiệm chính với các mục tiêu chiến lược, tỷ lệ biến đổi sẽ lớn hơn. Một hệ thống đãi ngộ dựa trên thành tích là công cụ vô cùng quan trọng để hướng sự nỗ lực của các tổ đội và nhân viên vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược. 

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard