Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 3

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 3 By ỨNG DỤNG CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: KHÔNG CHỈ LÀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5 sao trên 6833user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 3

ỨNG DỤNG CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: KHÔNG CHỈ LÀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Mặc dù việc phát  triển  thẻ điểm cân bằng  là một nỗ  lực xây dựng hệ  thống  thước đo đánh giá toàn diện hiệu quả của một doanh nghiệp, thẻ điểm cân bằng đã vượt ra khỏi xuất phát điểm ban đầu và  trở  thành một hệ  thống hoạch định và quản  lý chiến  lược được  sử dụng  trong doanh nghiệp để gắn kết các hoạt động với tầm nhìn và chiến lược, cải thiện truyền thông và điều phối nội bộ và truyền thông bên ngòai và kiểm soát hiệu quả hoạt động của tổ chức dựa trên các mục tiêu chiến lược  (Kaplan và Norton, 2010).  Triển khai chiến  lược kinh doanh  luôn  là một  thách  thức  lớn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Theo khảo sát của Fortune, có chưa đến 10% các chiến lược dù đã được hoạch định tốt là được triển khai thành công. Nghiên cứu của Aberdeen 2001 chỉ ra bốn rào cản chính ảnh hưởng đến việc  triển khai chiến  lược: rào cản về  tầm nhìn, rào cản con người, rào cản quản  lý và rào cản nguồn lực (xem hình).  

Hình 4: Những thách thức trong triển khai chiến lược 

Trường trực tuyến click2learn

 

BSC giúp truyền đạt tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu trong toàn doanh nghiệp Rào cản đầu  tiên đối với việc  triển khai chiến  lược xuất hiện khi doanh nghiệp không  thể diễn giải  tầm nhìn và chiến  lược  thành những gì có  thể dễ hiểu và dẫn dắt hành động. Khảo sát của Aberdeen cho  thấy chỉ có 5%  trong số nhân viên họ hiểu chiến  lược kinh doanh của Công  ty. Một khảo sát khác cho thấy chỉ 59% quản lý cấp cao hiểu rõ làm thế nào để thực hiện tầm nhìn, 7% cán bộ quản lý cấp trung và nhiên viên hiểu chiến lược của công ty mình. Hệ quả là các nỗ lực bị phân tán và không tối ưu hóa được các nỗ lực. Khi không có một cách hiểu thống nhất và rõ  ràng, các bộ phận khác nhau  sẽ  theo đuổi  các mục  tiêu, chương  trình khác nhau  theo cách hiểu của họ. Vì vậy, nỗ lực của họ không gắn kết và đóng góp vào chiến lược tổng thể.  


Thực tế cho thấy, BSC đóng vai trò là công cụ truyền thông tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu. Với việc ứng dụng BSC, các doanh nghiệp có thể diễn giải tầm nhìn và chiến lược kinh doanh dưới dạng hệ thống đo lường, họ triển khai chiến lược hiệu quả hơn bởi vì họ có thể truyền thông các mục tiêu dễ dàng hơn. Quá trình truyền thông hướng đội ngũ quản lý và nhân viên tập trung vào các nhân tố then chốt thúc đẩy hiệu quả hoạt động, giúp họ có thể gắn kết các chương trình đầu tư, các kế hoạch  và hành động với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược. BSC phải mô tả được tầm nhìn của doanh nghiệp trong tương lai và truyền đạt đến toàn bộ tổ chức nhằm tạo ra một cách hiểu thống nhất trong toàn bộ tổ chức.  

BSC giúp cải thiện việc liên kết mục tiêu của các bộ phận, nhóm và cá nhân với chiến lược. Một rào cản  lớn đối với việc  triển khai chiến  lược  là chiến  lược kinh doanh của doanh nghiệp không được cụ thể hóa thành mục tiêu cho các bộ phận, tổ đội và cá nhân. Thay vào đó các bộ phận vẫn tập trung vào việc đáp ứng ngân sách tài chính được thiết lập theo quy trình kiểm soát truyền  thống. Còn các  tổ đội và cá nhân  trong phòng ban này  tập  trung vào  thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và tác nghiệp của phòng, không tập trung vào xây dựng năng lực để thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn. Nguyên nhân được quy cho giám đốc nhân sự đã không thúc đẩy sự liên  kết  giữa mục  tiêu  của  cá  nhân  và  tổ  đội  với mục  tiêu  của  tổ  chức. Trong  khảo  sát  của Aberdeen, chỉ có 25% số quản  lý có  lương  thưởng gắn kết mục  tiêu của họ với việc  triển khai chiến lược.  Hiển nhiên, khi không có sự gắn kết đãi ngộ với việc thực hiện mục tiêu thì sẽ rất khó có thể hướng sự tập trung của nhân viên vào việc triển khai chiến lược, bất kể chiến lược có được thiết kết tốt đến đâu. 

BSC có  thể giúp doanh nghiệp  liên kết chặt chẽ hơn mục  tiêu của các phòng ban,  tổ đội và cá nhân với chiến lược kinh doanh. BSC tạo ra một mô hình khái quát về chiến lược và giúp nhân viên  thấy được  cách  thức họ đóng góp vào  sự  thành công của chiến  lược  thông qua hệ  thống mục tiêu được liên kết từ công ty đến bộ phận và mỗi cá nhân. Nếu không có sự liên kết này, các cá nhân và bộ phận có thể tối ưu hóa kết quả/thành tích của họ nhưng không đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược. Nếu các mục tiêu được xác định đúng, các nỗ lực của các cá nhân và bộ phận sẽ có sự tập trung và khi đó sự thành công trong triển khai đến. Nếu không, các chương trình đầu tư, kế hoạch (thực hiện mục tiêu) sẽ bị lãng phí. 

BSC giúp tăng cường liên kết giữa chiến lược với chương trình hành động và phân bổ nguồn lực 

Việc triển khai chiến lược không hiệu quả cũng xảy ra khi doanh nghiệp không thể liên kết các chương  trình  hành  động  và  kế  hoạch  phân  bổ  nguồn  lực  với  các  ưu  tiên  chiến  lược. Do  các doanh nghiệp tác rời quá trình hoạch định chiến lược và quá trình lập kế hoạch ngân sách hàng 
năm  (ngắn  hạn),  việc  phân  bổ  ngân  sách  ngân  sách  thường  không  liên  quan  đến  các  ưu  tiên chiến  lược. Vẫn  theo kết quả khảo sát của Aberbeen, có đến 60% các công  ty không xây dựng được ngân sách cho chiến lược triển khai. Các chương trình hoặc kế hoạch trọng điểm cuối cùng được thực hiện với rất ít ưu tiên và ảnh hưởng mang tính chiến lược. Việc đánh giá định kỳ hàng 

tháng  tập  trung vào chênh  lệch giữa ngân sách  thực hiện so với kế hoạch thay vì  tập  trung vào những tiến triển trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược.  Việc  triển  khai BSC  đòi  hỏi  phải  tích  hợp  toàn bộ  quá  trình  hoạch  định  chiến  lược,  phân  bổ nguồn lực, lập kế hoạch ngân sách. Quá trình triển khai BSC gắn với việc thiết lập các mục tiêu cụ thể, dài hạn, mang tính định lượng và quản lý cũng như nhân viên tin là chúng khả thi. Không 
dừng lại ở đây, doanh nghiệp phải xác định các chương trình hành động và đầu tư, phân bổ ngân sách cho các mục tiêu trong BSC. Trong quá trình thực hiện, các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược sẽ được điều phối nhịp nhàng. Một quy trình như vậy sẽ đảm bảo các chương trình hành động, kế hoạch ngân sách gắn kết với chiến lược của doanh nghiệp. 

BSC giúp thúc đẩy việc phản hồi thông tin chiến lược 

Hệ  thống  thông  tin  phản  hồi  của  các  doanh  nghiệp  phần  lớn  vẫn  tập  trung  vào  các  phản  hồi mang  tính ngắn hạn,  tác nghiệp và phần  lớn các  thông  tin phản hồi chủ yếu  tập  trung vào các thông  tin  tài chính. Theo nghiên cứu của Aberdeen, có đến 85% ban điều hành dành dưới một 
giờ mỗi tháng cho việc theo dõi, thảo luận đánh giá tình hình thực hiện chiến lược của công ty.  Kết  quả  là  doanh  nghiệp  không  có  thông  tin  về chiến  lược  của  họ  và  vì  thế  lãnh  đạo  doanh nghiệp không thể kiểm nghiệm hay biết được chuyện gì đang xảy ra với chiến lược của mình. 
BSC là một hệ thống kiểm soát và quản lý chiến lược vì nó đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng phải thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chiến lược định kỳ chứ không chỉ là đánh giá các kết quả tác nghiệp, ngắn hạn. Nó cho phép những người liên quan nhìn thấy được các hoạt động của họ đóng góp như thế nào vào việc  thực hiện chiến  lược. BSC  luôn đi cùng với quá  trình  thu  thập thông  tin về chiến  lược và kiểm  tra được mối quan hệ giữa các mục tiêu chiến  lược và các kế hoạch hành động. Các thông tin sẽ được phân tích để xác định vấn đề, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. 

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard