Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 2

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 2 By CÁC VIỄN CẢNH CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 5 sao trên 4014user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Thẻ điểm cân bằng và kinh nghiệm triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 2

CÁC VIỄN CẢNH CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

Hình 1. Bốn viễn cảnh của Thẻ điểm cân bằng

Trường trực tuyến click2learn

Viễn cảnh tài chính 

Các chỉ  số hiệu quả  tài chính xác định các mục  tiêu dài hạn của một đơn vị kinh doanh  (một doanh nghiệp hoặc một công ty thành viên trong nhóm công ty). Mặc dù các mục tiêu lợi nhuận được  sử dụng phổ biến hơn, các mục  tiêu  tài chính khác hoàn  toàn có  thể được  sử dụng. Tùy theo giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống hoặc tình trạng kinh doanh, doanh nghiệp có thể tập trung vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, dòng tiền. Kaplan và Norton gợi ý ba giai đoạn của chiến lược kinh doanh: 

 • Tăng  trưởng: gắn với giai đoạn đầu của chu kỳ sống sản phẩm và  thường có nhu cầu đầu tư nhiều hơn và mang tính dài hạn.  
 • Duy  trì  (ổn định): Gắn với giai đoạn bão hòa của  chu kỳ  sống  sản phẩm. Trong  giai đoạn này doanh nghiệp vẫn cần đầu tư và tái đầu tư nhưng đòi hỏi tỷ suất hoàn vốn cao hơn, đồng thời tập trung vào duy trì thị phần hiện tại 
 • Thu hoạch: Gắn với giai đoạn chín muồi của chu kỳ  sống  sản phẩm. Trong giai đoạn này doanh nghiệp chỉ đầu tư để duy trì năng lực hiện tại, không mở rộng hoạt động kinh doanh và hướng tới mục tiêu thu hồi vốn nhanh các khoản đầu tư. 

Trong mỗi giai đoạn, chiến  lược, doanh nghiệp có  thể  tập  trung vào một hoặc kết hợp các chủ đề tài chính: 

 • Chiến lược tăng trưởng doanh thu (mở rộng dòng sản phẩm/dịch vụ, tăng ứng dụng mới, khách hàng và  thị  trường mới,  thay đổi cơ cấu sản phẩm để  tăng giá  trị, định giá lại sản phẩm dịch vụ …),  
 • Chiến lược cắt giảm chi phí hoặc tăng năng suất: Tăng năng suất (doanh thu), giảm chi phí bình quân một đơn vị sản phẩm, cải thiện hiệu suất kênh phân phối, giảm chi phí hoạt động (chi phí bán hàng hành chính) 
 • Chiến lược đầu tư và khai thác tài sản đầu tư: Giảm mức vốn lưu động cần để hỗ trợ hoạt động như rút ngắn  số ngày phải thu, số ngày  tồn kho, tăng số ngày phải  trả, khai thác tài sản cố định, tăng quy mô hoặc/và tăng năng suất. 

Bảng dưới đây minh họa sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh và các chủ đề tài chính với các chỉ tiêu cụ thể. 
 
Bảng 1: Các chiến lược kinh doanh và Chỉ tiêu đo lường 

Trường trực tuyến click2learn

Viễn cảnh khách hàng 

Các mục tiêu trong viễn cảnh khách hàng tập trung vào đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên phân khúc thị trường mục tiêu và đo lường giá trị cung cấp cho khách hàng. Đây là các yếu tố quan trọng đóng góp vào kết quả tài chính vượt trội của một doanh nghiệp. Để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên phân khúc thị trường mục tiêu, các mục tiêu như mức độ hài  lòng của khách hàng, giữ chân khách hàng,  thu hút khách hàng mới,  lợi nhuận từ khách hàng, tỷ trọng khách hàng mục tiêu (xem hình dưới) được sử dụng. Đây là các mục tiêu cốt lõi của viễn cảnh khách hàng. Các chỉ tiêu này có thể sử dụng cho hầu hết các loại tổ chức, tuy nhiên chúng cần được điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp muốn tập trung vào.  

Để đạt được hiệu quả trên thị trường mục tiêu, doanh nghiệp phải cung cấp được những giá trị đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, những giá trị này cũng cần phải đo lường. Khái niệm giản đồ giá  trị khách hàng được Kaplan và Norton  (1996) bổ sung vào viễn cảnh khách hàng. Giản đồ giá trị khách hàng biểu thị các thuộc tính của sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp để tạo sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng mục tiêu. Mặc dù có sự khác biệt giữa các ngành, lĩnh vực, các thuộc tính trong bản đồ giá trị có thể được chia thành ba nhóm: 

 • Các thuộc tính sản phẩm/dịch vụ: gồm các yếu tố như sự khác biệt, tính năng, chất lượng, giá, thời gian giao hàng.  
 • Quan  hệ  khách  hàng:  liên  quan  đến  quá  trình  cung  cấp  sản  phẩm,  dịch  vụ  cho  khách hàng, bao gồm việc đáp ứng khách hàng và thời gian giao hàng và cách  mà khách hàng cảm nhận trải nghiệm mua hàng của doanh nghiệp. 
 • Hình ảnh và danh tiếng: cho phép doanh nghiệp định vị trong tâm trí khách hàng.

Hình 2. Các mục tiêu trong viễn cảnh khách hàng: 
Mối liên hệ giữa giản đồ giá trị và các mục tiêu đo lường cốt lõi 

Trường trực tuyến click2learn

 

Viễn cạnh quy trình nội bộ 

Trong viễn cảnh quy trình nội bộ, doanh nghiệp phải xác định được các quy trình nội bộ cốt lõi mà doanh nghiệp cần đầu tư để trở nên vượt trội. Các quy trình nội bộ được coi là cốt lõi nếu nó giúp doanh nghiệp: 

 • Cung cấp các giá trị cho khách hàng trên thị trường mục tiêu 
 • Thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng về tỷ suất lợi nhuận cao. 

Các chỉ tiêu đo lường chỉ nên tập trung vào các quy trình nội bộ có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng và việc thực hiện các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp (xem hình 3). 

Hình 3. Các quy trình nội bộ 

Trường trực tuyến click2learn

 

Để xác định được các chỉ tiêu thực sự đo lường được khả năng tạo giá trị cho khách hàng và cổ đông, các tổ chức một mặt đo lường và kiểm soát các quy trình nội bộ hiện tại bằng việc sử dụng các chỉ  tiêu về chất lượng và thời gian, mặt khác quan trọng hơn là họ phải xác định được các quy  trình xác định các quy  trình mới hoàn  toàn mà doanh nghiệp cần phải  thực hiện xuất  sắc (xem bảng 2) . Các quy trình này phải là các quy trình then chốt để đảm bảo doanh nghiệp triển khai thành công chiến lược của mình. Kaplan và Norton (1996) nhấn mạnh đến sự khác biệt so với cách  tiếp cận  truyền thống đó  là các quy  trình nội bộ được  tích hợp  thêm quy  trình đổi mới – chú  trọng vào việc phát  triển  thị trường mới,  nhu  cầu mới  và  phát  triển sản  phẩm  dịch  vụ mới  để  thỏa mãn  nhu  cầu mới  của khách hàng hiện tại và tương lai. Đây chính là các quy trình tạo giá trị dài hạn có khả năng đảm sự việc đạt được các chỉ tiêu tài chính dài hạn của một tổ chức. 

Bảng 2. Ví dụ về các chỉ tiêu đo lường quy trình tác nghiệp 

 

Trường trực tuyến click2learn

 

Viễn cảnh học hỏi và phát triển 

Viễn cảnh Học hỏi và phát triển xác định một nền tảng mà doanh nghiệp phải xây dựng để tạo ra sự tăng trưởng dài hạn. Viễn cảnh học hỏi và phát triển gồm ba nguồn chính: con người, các hệ thống và các quy trình tổ chức. Các mục tiêu tài chính, khách hàng và quy trình nội bộ trong thẻ điểm cân bằng thường sẽ cho ta biết khoảng cách giữa năng lực con người, hệ thống và quy trình tổ chức và những gì cần để đạt được sự đột phá về hiệu quả tổ chức. Để thu hẹp khoảng cách này, doanh nghiệp sẽ phải tái đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng, tăng cường hệ thống công nghệ thông tin, liên kết các quy trình, thủ tục của tổ chức. Các mục tiêu chính là trọng tâm của viễn cảnh học hỏi và phát triển. 

Các thước đo đối với nguồn nhân lực là sự kết hợp của một loạt các yếu tố: mức độ hài lòng của nhân viên, giữ chân nhân viên, đào  tạo nhân viên và kỹ năng nhân viên. Hệ  thống công nghệ thông tin có thể đo lường bằng mức độ sẵn có của các thông tin chính xác về khách hàng và quy trình nội bộ dành cho nhân viên. Các thủ tục của tổ chức có thể được xem xét về mức độ gắn kết đãi ngộ dành cho nhân viên với các nhân tố thành công cốt lõi của tổ chức và được đo bằng mức độ cải thiện liên quan đến các quy trình nội bộ và khách hàng. 

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard