Các bước xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất theo KPI

Các bước xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất theo KPI By Tiếp phần Kiến thức đầy đủ nhất về đo lường hiệu suất theo KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) phần 2 5 sao trên 1805user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Các bước xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất theo KPI

Tiếp phần Kiến thức đầy đủ nhất về đo lường hiệu suất theo KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) phần 2

7.          Cách thức áp dụng: gồm 3 giai đoạn với 10 bước như sau:

 

TT Giai đoạn Công việc Nội dung
1 Chuẩn bị Khởi sự Chọn tư vấn, Cam kết của lãnh đạo
2 Chuẩn bị công tác tổ chức & nhân sự Thành lập Tổ dự án và Ban triển khai KPI  
3 Xây dựng dự án KPI Đào tạo, xây dựng dự án, yếu tố nền tảng và chương trình triển khai chi tiết  
4 Giai đoạn xây dựng hệ thống KPIS Phát động chương trình KPI Phát động triển khai thực hiện chương trình KPI
5 Xác định các yếu tố thành công then chốt Xác định các yếu tố thành công then chốt và các mục tiêu  
6 Xây dựng các PI nhóm Xây dựng các chỉ số hiệu suất cấp độ nhóm  
7 Lựa chọn KPI Xây dựng và lựa chọn KRI, KPI của tổ chức và PI cấp bộ phận, phòng ban  
8 Tiêu chuẩn hóa hệ thống KPIS Xây dựng & phê duyệt hệ thống tài liệu quy định cách thức thực hiện hệ thống KPI  
9 Giai đoạn áp dụng & cải tiến Áp dụng hệ thống KPI Thực thi hệ thống, áp dụng các biện pháp để đo lường và cải tiến hiệu suất
10 Duy trì và cải tiến hệ thống KPI Duy trì hệ thống, đánh giá sự thay đổi và cải tiến các chỉ số để luôn phù hợp  

Để áp dụng thành công các bước trên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như giải pháp phần mềm PROVIEW KPI

Bước 1: Khởi sự:

   Mục đích: Xác định tính cần thiết và quyết tâm áp dụng KPI

   Yêu cầu: Cam kết của lãnh đạo cao nhất, đồng thuận của đội ngũ quản trị cấp cao trong việc thực hiện KPI; Đáp ứng đủ nguồn lực về nhân lực, vật lực và tinh thần; và Phê chuẩn các tài liệu nền tảng cho KPI.

Bước 2: Chuẩn bị công tác tổ chức và nhân sự:

Mục đích: Xây dựng một Ban triển khai và Tổ dự án KPI; Đào tạo kỹ năng xây dựng và áp dụng KPI

 Yêu cầu: Có được một Tổ dự án KPI thạo việc làm nhiệm vụ đối ứng với tư vấn hoặc giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn xây dựng hệ thống, và một Ban triển khai KPI có đủ thẩm quyền, thời gian, có hiểu biết sâu sắc về tổ chức và kỹ năng xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống KPI.

Bước 3: Xây dựng dự án KPI:

   Mục đích: Xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể doanh nghiệp với bước đi khả thi kế tiếp là dự án đo lường hiệu suất KPI.

   Yêu cầu: Trên cơ sở Chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp, xây dựng dự án KPI khả thi, phối hợp tốt các nguồn lực bên trong và bên ngoài để thực thi  hiệu quả công cụ đo lường hiệu suất KPI trong tổ chức.

Bước 4: Phát động chương trình KPI:

   Mục đích: Truyền thông rộng rãi, hình thành văn hóa “Just do it ” và động viên toàn bộ tổ chức tham gia thực hiện thành công chương trình KPI

   Yêu cầu: Thể hiện được quyết tâm và định hướng chiến lược; Giới thiệu rõ đến toàn thể nhân viên về: sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, lợi ích; Các tài liệu nền tảng và chương trình triển khai KPI; Các quy định về tổ chức, nhân sự.

Bước 5: Xác định các yếu tố thành công then chốt CSF của tổ chức:

   Mục đích: Xác định các yếu tố thành công then chốt làm cơ sở trực tiếp cho việc thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất sau này.

   Yêu cầu: Các yếu tố thành công then chốt (quyết định tình trạng Sức khỏe và sự sống còn) phải có tính liên kết chặt chẽ đến các tài liệu Chiến lược của tổ chức.

Bước 6: Xây dựng các Chỉ số đo lường hiệu suất cấp độ thấp nhất trực thuộc tổ chức:

   Mục đích: Chọn lựa được các chỉ số hiệu suất thích hợp nhất của các cấp độ trong tổ chức, đủ Sức điều chỉnh hành vi một cách nhất quán vì lợi ích của tổ chức.

   Yêu cầu: Các chỉ số hiệu suất của nhóm phải tập trung vào đo lường các yếu tố thành công then chốt của mình, khả thi, chú ý đến cơ cấu giữa các thước đo quá khứ/hiện tại/tương lai và có thể điều chỉnh hành vi mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất.

Bước 7: Lựa chọn các chỉ số cốt yếu của tổ chức và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại trong tổ chức:

   Mục đích: Xây dựng, lựa chọn các chỉ số cốt yếu của tổ chức (bao gồm các chỉ số KRI và KPI) và lựa chọn, phân bổ các chỉ số hiệu suất cho cấp độ trung gian .

   Yêu cầu: Mỗi chỉ số cốt yếu phải là các chỉ số có ảnh hưởng sâu sắc lên toàn bộ tổ chức, khuyến khích hành động kịp thời và liên kết được các hoạt động hàng ngày của nhân viên với các mục tiêu, Chiến lược của tổ chức. Các chỉ số cốt yếu của tổ chức phải thể hiện đầy đủ các yếu tố thành công then chốt, hướng theo các viễn cảnh và Chiến lược chung. Đồng thờiphân tầng các chỉ số còn lại cho các cấp độ thích hợp.

Bước 8: Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất:

   Mục đích: Xây dựng hệ thống tài liệu để quản lý hiệu suất thông qua hệ thống đo lường hiệu suất trong công ty

   Yêu cầu: Hướng dẫn cách thức xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất, bao gồm các tài liệu và hồ sơ đo lường hiệu suất.

Bước 9: Áp dụng hệ thống đo lường hiệu suất KPI:

   Mục đích: Hệ thống đo lường hiệu suất được áp dụng triệt để vào thực tế và từng bước mang lại hiệu quả thực sự trong quá trình sản xuất kinh doanh của tổ chức

   Yêu cầu: Cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cao nhất; phát hiện các trở ngại trong thực hiện KPI và cải tiến kịp thời.

Bước 10: Duy trì và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất KPI:

   Mục đích: Duy trì việc áp dụng, đánh giá sự thay đổi và liên tục cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất

   Yêu cầu: Đảm bảo liên tục cải tiến hệ thống  caùc chæ soá hiệu suất PI, KRI, KPI và được liên tục cập nhật để phù hợp với các thay đổi trong tổ chức.

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard