75 KPI Mọi nhà quản trị cần biết – The 75 KPIs Every Manager Needs to Know

75 KPI Mọi nhà quản trị cần biết – The 75 KPIs Every Manager Needs to Know By Hiểu một cách nôm na, KPI là công cụ đo lường xem các cá nhân và tổ chức hay bộ phận kinh doanh đang thực hiện như thế nào, tốt hay không tốt. 5 sao trên 2306user reviews Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC Giải pháp phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

75 KPI Mọi nhà quản trị cần biết – The 75 KPIs Every Manager Needs to Know

Hiểu một cách nôm na, KPI là công cụ đo lường xem các cá nhân và tổ chức hay bộ phận kinh doanh đang thực hiện như thế nào, tốt hay không tốt.

Để đo lường chỉ tiêu tài chính:

1. Net Profit

2. Net Profit Margin

3. Gross Profit Margin

4. Operating Profit Margin

5. EBITDA

6. Revenue Growth Rate

7. Total Shareholder Return (TSR)

8. Economic Value Added (EVA)

9. Return on Investment (ROI)

10. Return on Capital Employed (ROCE)

11. Return on Assets (ROA)

12. Return on Equity (ROE)

13. Debt-to-Equity (D/E) Ratio

14. Cash Conversion Cycle (CCC)

15. Working Capital Ratio

16. Operating Expense Ratio (OER)

17. CAPEX to Sales Ratio

18. Price Earnings Ratio (P/E Ratio)

Để hiểu khách hàng:

19. Net Promoter Score (NPS)

20. Customer Retention Rate

21. Customer Satisfaction Index

22. Customer Profitability Score

23. Customer Lifetime Value

24. Customer Turnover Rate

25. Customer Engagement

26. Customer Complaints

Để đánh giá thị trường và những nỗ lực Marketing:

27. Market Growth Rate

28. Market Share

29. Brand Equity

30. Cost per Lead

31. Conversion Rate

32. Search Engine Rankings (by keyword) and click-through rate

33. Page Views and Bounce Rate

34. Customer Online Engagement Level

35. Online Share of Voice (OSOV)

36. Social Networking Footprint

37. Klout Score

Để đo lường hiệu quả hoạt động:

38. Six Sigma Level

39. Capacity Utilisation Rate (CUR)

40. Process Waste Level

41. Order Fulfilment Cycle Time

42. Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate

43. Inventory Shrinkage Rate (ISR)

44. Project Schedule Variance (PSV)

45. Project Cost Variance (PCV)

46. Earned Value (EV) Metric

47. Innovation Pipeline Strength (IPS)

48. Return on Innovation Investment (ROI2)

49. Time to Market

50. First Pass Yield (FPY)

51. Rework Level

52. Quality Index

53. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

54. Process or Machine Downtime Level

55. First Contact Resolution (FCR)

Để hiểu về nhân viên và hiệu quả công việc của họ:

56. Human Capital Value Added (HCVA)

57. Revenue Per Employee

58. Employee Satisfaction Index

59. Employee Engagement Level

60. Staff Advocacy Score

61. Employee Churn Rate

62. Average Employee Tenure

63. Absenteeism Bradford Factor

64. 360-Degree Feedback Score

65. Salary Competitiveness Ratio (SCR)

66. Time to Hire

67. Training Return on Investment

Để đánh giá hiệu quả phát triển bền vững về xã hội và môi trường:

68. Carbon Footprint

69. Water Footprint

70. Energy Consumption

71. Saving Levels Due to Conservation and Improvement Efforts

72. Supply Chain Miles

73. Waste Reduction Rate

74. Waste Recycling Rate

75. Product Recycling Rate

From Bernard Marr

Van Anh TL

Thạc sỹ Quản lý nhân sự, Đại học Leeds, Vương quốc Anh

Assoc CIPD, UK (Chuyên gia về quản lý nhân sự  được chứng nhận bởi CIPD, Vương quốc Anh)

Nguồn: http://hrhandbook.wordpress.com/2013/10/01/kpi-la-gi-what-is-kpi-2/

PROVIEW KPI™ Giải pháp Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động

Là giải pháp áp dụng KPI (Key Performance Indicator) theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard). PROVIEW KPI™ giúp bạn dễ dàng trong việc quản trị chiến lược, nhân sự và hiệu suất làm việc cao, tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp. Sẽ giúp bạn có được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.Bình luận

Chia sẻ mạng xã hội

Tags


Hỗ trợ

Tra luong theo hieu suat cong viec

Tra luong theo kpi

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

Phần mềm đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC

phan mem do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC

KPI BSC

KPI Balanced ScoreCard

Phần memef đo lường hiệu suất công việc KPI Balanced ScoreCard tốt nhất

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC tốt nhất

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC tot nhat

Giải pháp đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

Giai phap do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

Ứng dụng đo lường hiệu suất công việc PROVIEW KPI BSC thành công

ung dung do luong hieu suat cong viec PROVIEW KPI BSC thanh cong

KPI BSC

Công ty phần mềm sáng tạo tốt nhất Việt Nam

KPI BSC thẻ điểm cân bằng

KPI BSC the diem can ban

KPI Balanced ScoreCard

Chỉ tiêu đo lường KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kinh doanh

Danh sách KPI phòng kỹ thuật

Danh sách KPI phòng kế toán

Danh sách KPI phòng thiết kế

Danh sách KPI phòng nhân sự

Danh sách KPI phòng đào tạo

Danh sách KPI phòng hành chính

Danh sách KPI phòng công nghệ

Danh sách KPI toàn công ty

Danh sách KPI tập đoàn

Danh sách KPI tổng công ty

Danh sách KPI cá nhân

Cách thiet lập KPI hiệu quả

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Kinh nghiệm triển khai KPI Balanced ScoreCard

Tư vấn triển khai KPI Balanced ScoreCard